Transaksjonsstatistikker

Gi oversikt med antall transaksjoner og sum av transaksjonene fordelt på kontogruppe og periode. Kan benyttes til å se om der er differanser i hovedbok (og for hvilken periode), samt gi signaler om eventuelt unormalt mange eller få transaksjoner i de enkelte perioder.

Kobling reskontro mot HB

Forutsetter at de hovedbokskontoene som er tilknyttet reskontro har angitt tilhørende reskontro sin kontogruppe (normalt 1 for kunder og 2 for leverandører) i feltet for kode. Rutinen gir mulighet for å supplere / korrigere slike koder før det kjøres.

Deretter summeres det opp med fordeling på hver regnskapsperiode hva som er bokført i hhv reskontro og hovedbok og det lages en rapport med oversikt på eventuelle avvik.

Kontoliste m/kode

Kontoliste med kode brukes for å angi / korrigerer feltet «kode» i tabellen for kontoplan. Kode-feltet brukes en del steder i systemet for å identifisere kontoer (særlig hovedbok) med spesielle funksjoner eller behandling. Følgende standardkode har spesiell betydning i systemet (slik angitt):

  • 1             Hovedbokskonto tilknyttet kundereskontro
  • 2             Hovedbokskonto tilknyttet leverandørreskontro
  • X            Hovedbokskonto for periodisering (forskuddsbetalinger eller påløpte poster)
  • Se «Grunnlag Utg.MVA / AGA» for flere koder.

I reskontro kan f.eks. kode-feltet brukes til å merke kunder og leverandører i samme konsern (kode «KON») slik at man kan legge inn filter: k.kode = «KON» på saldolisten og begrense den til de kontoer som gjelder kunder og leverandører i konsernet.

Lagerstatistikker og –utvalg mv

Dette er spesialfunksjoner for delelager bilforretninger md Navision.

Spørring / 2

Disse bildene gir tilgang til følgende standardspørringer:

  • Kontospesifikasjon
  • Bilagsspesifikasjon
  • Utvalg transaksjoner i angitt intervall for kontonummer og momskode
  • Spørring etter beløp (med eller uten hensyn til ører / desimaler)
  • Utvalg transaksjoner basert på feltene regnr, objekt, objekt2 og prosjekt (flipp «2»)