Saldolister m/oppslag (hovedbok / kunder / leverandører etc)

Velg ønsket kontogruppe (hovedbok / kunder / leverandører)

Velg saldoliste m/oppslag.

Dersom det gjøres endringer i valgt kontogruppe, år, periode (fra / til) eller ”vis kredittid” må man trykke på oppfrisk-knappen (grønne sirkelpiler for å oppdatere saldolisten ut fra de nye valgene).

Valget for ”Vis kredittid etc” beregner antall dager den enkelte ”krone” har vært utestående. Dette vil ikke være sammenfallende med ”alder” på de åpne postene (en beregning som krever informasjon om hvilke poster som utligner hverandre), men vil likevel gi en rimelig indikasjon på kredittiden på kunder og leverandører. En fordel med denne beregningen er at den sier noe om kredittiden gjennom året og ikke bare på de siste åpne poster. I tillegg vises to kolonner med dato for hhv siste postering til debet og siste postering til kredit. For kunder kan det for eksempel være interessant å se på de med åpne saldoer og lenge siden siste innbetaling (kredit).

Saldolisten kan vises følgende i tre ulike presentasjoner:

  • Med IB, Debet, Kredit og UB (4 beløpskolonner)
  • Med IB, Bevegelse og UB (3 beløpskolonner)
  • Med IB, Månedsfordelt bevegelse og UB (14 beløpskolonner)

Dobbeltklikk i cellen med kontonummer åpner kontospesifikasjon (i nytt vindu) for valgt konto for samme periode som saldolistene. Det er også mulig med cellen for kontonummer / kontotekst valgt å trykke ”?” for å få opp et bilde for å søke på kontonummer / kontotekst. Når man har gjort et søk blir knappen for «Finn neste» (nederst til høyre) aktiv og denne brukes til å finne neste forekomst (i praksis kun aktuell ved søk på kontotekst).

ALT+C Fungerer også her for å kopiere hele saldolisten. For å kopiere verdien fra en enkelt celle bruk CTRL+C.

Kontospesifikasjon

Kontospesifikasjonen nås enten via saldoliste (se over), en bilagsspesifikasjon (se under) eller fra flippen ”Spørring” ved å angi kontonummer (og evt kontogruppe hvis ikke entydig kontonummer) og deretter klikke på ”Kontospesifikasjon”.

Fra kontospesifikasjonsbildet er det mulig å ta utskrift (via skriverknappen lengst til venstre), justere periodeutvalget samt å få opp bevegelse og saldo (inn / ut) for de aktuelle perioder (egen knapp).

I tillegg er den en knapp som heter «Filtrert saldoliste». Denne fungerer slik at den åpner et Saldoliste-vindu hvor det er lagt inn et filter slik at kun transaksjoner med samme bilagsnummer som de som var med i kontospesifikasjonen kommer med. Denne funksjonen kan være nyttig for å finne motposter til de bilag som er ført mot en konto, men vær oppmerksom på at bruken av bilagsnummer til å avgrense fungerer dårlig hvis det bokføres mange og urelaterte transaksjoner med samme bilagsnummer. En fin bruk av denne knappen kan være hvis man har kontospesifikasjonen for en leverandør som viser inngående fakturaer (og kreditnotaer) og vil sjekke hvordan disse er bokført i hovedboken.

Dobbeltklikk i cellen med bilagsnummer åpner bilagsspesifikasjon (i nytt vindu) for valgt bilagsnummer og år som fra kontospesifikasjonen. Det er også mulig med cellen for bilagsnummer valgt å trykke ”?” for å få opp et bilde for å søke på bilagsnummer, samt en knapp for å finne neste transaksjonslinje med samme bilagsnummer.

ALT+C Fungerer også her for å kopiere hele kontospesifikasjonen. For å kopiere verdien fra en enkelt celle bruk CTRL+C.

Bilagsspesifikasjon (dagbok)

Bilagsspesifikasjonen nås enten via kontospesifikasjonen (se over) eller fra flippen ”Spørring” ved å angi bilagsnummer (og evt serie hvis ikke entydig bilagsnummer) og deretter klikke på ”Bilagsspesifikasjon”.

Fra bilagsspesifikasjonsbildet er det mulig å endre valgt år.

Det finnes også knapper for et par varianter. Den første viser hvordan et bilag er bokført summert pr konto (og mva-kode). Denne bl.a. nyttig for å se hvordan et bilag til slutt er blitt bokført når det er korrigert med samme bilagsnummer (hvilket er fullt lovlig og tillatt av en del systemer så lenge perioden ikke er låst). Den andre viser tilsvarende som den første, men i tillegg med fordeling på regnskapsperiodene og er nyttig til for eksempel å se på bilag hvor periodiseringen er foretatt på det opprinnelige bilagsnummeret.

Dobbeltklikk i cellen med kontogruppe åpner kontospesifikasjon (i nytt vindu) for valgt kontonummer, år og periode (fra / til settes til bilagets periode) som fra bilagsspesifikasjonen. Det er også mulig med cellen for kontogruppe valgt å trykke ”?” for å få opp et bilde for å søke på kontonummer, samt en knapp for å finne neste transaksjonslinje med samme kontonummer.

ALT+C Fungerer også her for å kopiere hele bilagsspesifikasjonen. For å kopiere verdien fra en enkelt celle bruk CTRL+C.

NB!

Noen eldre systemer bokfører mva og overføring til hovedbokskonto for kunder / leverandører som én samlet sum ved hver bokføring (for hver ”posteringsjournal”). Slike automatgenererte poster vil ha egen bilagsnummer og har dermed ingen synlig referanse til de bilagsnummer som ”ligger bak”. Ved oppslag på bilagsnummer i dette systemet vil den delen som er automatgenerert (momsen og reskontroposteringen) ikke fremkomme.