ISA 315.30 beskriver kontrollkrevende risikoer (denne metodikks begrep) på følgende måte (egen understrykning):

Enkelte risikoer kan revisor bedømme slik at det ikke er mulig eller praktikabelt å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis bare ved hjelp av substanshandlinger. Slike risikoer kan være knyttet til unøyaktig eller ufullstendig registrering av rutinemessige og vesentlige transaksjonsklasser eller kontosaldoer, hvis karakteristiske trekk ofte tillater en høy grad av automatisering med liten eller ingen manuell inngripen. I slike tilfeller er enhetens kontroller over risikoene relevante for revisjonen, og revisor skal opparbeide seg en forståelse av dem.

ISA 330.8 (b) stiller følgende krav i forbindelse med konktollkrevende risikoer og hvordan disse påvirker det som må gjøres av videre revisjonshandlinger:

Revisor skal utforme og utføre tester av kontroller for å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for at relevante kontroller fungerer effektivt dersom:

(b)  substanshandlinger alene ikke gir tilstrekkelige og hensiktsmessige revisjonsbevis på påstandsnivå.