ISA 315.4 (e) har følgende definisjon på særskilt risiko (min understrykning):

En identifisert og anslått risiko for vesentlig feilinformasjon som etter revisors skjønn krever spesiell revisjonsmessig oppmerksomhet.

ISA 315.27 og 28 gir retningslinjer for de vurderinger som skal gjøres og det skjønn som skal legges til grunn. ISA 315.29 stiller følgende krav når det er fastslått at det foreligger en særskilt risiko:

Dersom revisor har fastslått at det foreligger en særskilt risiko, skal revisor opparbeide seg en forståelse av enhetens kontroller, herunder enhetens kontrollaktiviteter, som er relevante for den aktuelle risikoen.

ISA 330 stiller følgende krav i forbindelse med særskilte risikoer og hvordan disse påvirker det som må gjøres av revisjonshandlinger (revisjonsplanen):

Dersom revisor planlegger å bygge på kontroller knyttet til en risiko som revisor har fastslått er en særskilt risiko, skal revisor teste disse kontrollene i den aktuelle perioden. (punkt 15)

Dersom revisor har funnet at en anslått risiko for vesentlig feilinformasjon på påstandsnivå er en særskilt risiko, skal revisor utføre substanshandlinger som er spesielt tilpasset denne risikoen. Når angrepsvinkelen til en særskilt risiko bare består av substanshandlinger, skal disse kontrollene omfatte detaljtester. (punkt 21)

Konsekvensen av sistnevnte krav om detaljtester er at det ikke er tilstrekkelig med analytiske substanskontroller alene for særskilte risikoer som ikke revideres via kontrolltesting.